Nasza strona używa plików cookiesOK

Go

Tele 513132276
fitjoy@op.pl

Studio Fitness

Regulamin

REGULAMIN FITNESS STUDIA FIT&JOY
Studio Fitness jest czynne:
Od poniedziałku do piątku w godz.: 16-22
W soboty w godz.: 8:00 – 12.00
W niedziele nieczynny

Studio Fitness może być nieczynne w ważne święta kościelne i narodowe. Studio Fitness zastrzega sobie prawo skrócenia godzin funkcjonowania w tzw. długie weekendy. Regulamin:

 • Klientem Studia Fitness może zostać osoba która ukończyła 18 lat lub osoba która jest niepełnoletnia pod warunkiem pisemnego oświadczenia od prawnego Opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone. Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć tylko pod bezpośrednią opieką rodzica.

 • Na terenie Studia mogą ćwiczyć jedynie osoby, które posiadają aktualna kartę z karnetem z zakupionym abonamentem lub które wykupiły wejście jednorazowe, oraz osoby posiadające akceptowane karty przez Studio Fitness.

 • Karnet upoważnia do wejścia do studia wyłącznie osobę wskazaną na tej karcie. Studio fitness zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się karnetem. Karta, którą legitymuje się osoba do tego nieupoważniona, może zostać zatrzymana przez pracownika Studia.

 • Studio zastrzega sobie prawo modyfikacji / zmiany swojej oferty.

 • Klient Studia fitness wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez organizowanych przez Fit & Joy i jej partnerów. Wizerunek Klientów Fit&Joy będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności, oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek klienta będzie rozpowszechniany tylko i wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, impreza okolicznościowa etc.

 • Na terenie Studia fitness nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 • W Studiu Fitness obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących.

 • Osoby będące w Studiu fitness zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współ ćwiczących, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.

 • Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Studia Fitness na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny.

 • Osoby będące na zajęciach powinny zachować należyta ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Studia, odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczone.

 • Klient powinien opuszczać sale fitness nie później niż 15 minut przed zamknięciem Studia.

 • Studio Fitness nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Studia lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą.

 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach Studia.

 • Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 25 zł.

 • Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Studio.

 • Studio Fitness nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania ze Studia. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia Studio do odstąpienia od umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym.

 • Karnet miesięczny ilościowy jest ważny przez okres 4 tygodni miesiąca na wskazane i wybrane przez klienta zajęcia.

 • W przypadku ilościowego abonamentu fitness (2, 3 razy w tygodniu), na każde wejście do Studia przypada 1 godzina zajęć aerobiku. Każde kolejne zajęcia w tym dniu traktowane są jako kolejne wejście.

 • W przypadku ilościowego każdego karnetu obowiązuje rezerwacje miejsc na zajęciach fitness. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, mailowo lub osobiście.

 • Rezerwacja jest utrzymywana do pierwszych zajęć, jeżeli osoba która zarezerwowała zajęcia nie pojawi się na nich i nie zapłaciła karnetu to rezerwacja zostaje ANULOWANA.

 • Płatności za zarezerwowane zajęcia należy dokonać najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego wykupiony karnet; po tym dniu osoby nowe będą mogły skorzystać z wolnych miejsc w grupach i zapisać się oraz zapłacić za zajęcia.

 • Klub nie zwraca pieniędzy za karnet w przypadku nie uczestnictwa w zajęciach.

 • Przy rejestracji na wybrane zajęcia należy podać: imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

 • W przypadku, gdy użytkownik karty Multisport pomimo rezerwacji zajęć nie przyjdzie na nie i nie odwoła telefonicznie wizyty obowiązany jest ponieść opłatę za wejście jednorazowe w wysokości 25zł – za blokowanie miejsca.

 • Karnet w umowie półrocznej może być zawieszony tylko za okazaniem uznanego zaświadczenia (zwolnienie L4, zaświadczenie o ciąży, zaświadczenie o pobycie w szpitalu etc.) lub na prośbę Klienta odpłatnie (30 pln/każde zawieszenie/do max. 14 dni).

 • Karnety długookresowe mogą być zawieszone tylko za okazaniem uznanego zaświadczenia (zwolnienie L4, zaświadczenie o ciąży, zaświadczenie o pobycie w szpitalu etc.

 • Możliwość "zawieszania" nie dotyczy wybranych abonamentów zakupionych w promocji oraz abonamentów miesięcznych.

 • Na salach ćwiczeń obowiązuje strój sportowy oraz zmienione, czyste obuwie sportowe.

 • Podczas ćwiczeń na leżąco czy siedząco należy używać ręcznika.

 • Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć jedynie pod opieką pełnoletniego członka Studia i na jego odpowiedzialność.(instruktor).

 • Osoby mające problemy zdrowotne, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem lub specjalistą oraz poinformować o tym instruktora.

 • Osoby mające wątpliwości co do wykonania ćwiczenia bądź powinny poprosić o pomoc instruktora.

 • Każdy ćwiczy na własną odpowiedzialność.

 • Po skończeniu treningu ćwiczący powinien zostawić po sobie porządek.

 • Instruktor prowadzący trening indywidualny nie jest dostępny dla pozostałych klientów.

 • Trening indywidualny mogą prowadzić instruktorzy Studia oraz instruktorzy personalni z zewnątrz pod warunkiem zgody Managera Studia oraz uiszczenia właściwej opłaty . Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych bez uzgodnienia tego z Managerem.

 • W przypadku nieobecności na wybranych zajęciach grupowych bez wcześniejszego zgłoszenia absencji, osoba dokonująca rezerwacji ma możliwość odrobienia tych zajęć w terminie późniejszym (opcja jest jednorazowa w miesiącu na którym wykupiony jest karnet).

 • Poza ofertami stałymi, okresowo obowiązywać będą oferty specjalne (promocje).

 • Promocje nie podlegają łączeniu.

 • Klient korzystający z promocji jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem promocji. Nieznajomość regulaminu promocji nie zwalnia z jego przestrzegania.

Skontaktuj się

Gdzie nas znajdziesz?

FIT&JOY

Adres

Ul. 11 Listopada 10
05-300 Mińsk Mazowiecki
Telefon 513132276
fitjoy@op.pl

Zobacz na mapie